Thông báo v/v đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ II năm học 2017-2018 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo v/v đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ II năm học 2017-2018 28-09-2017