Thông báo kế hoạch Hội diễn văn nghệ toàn trường năm học 2017-2018 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch Hội diễn văn nghệ toàn trường năm học 2017-2018 02-10-2017