Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa" năm học 2018-2019 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa" năm học 2018-2019 24-07-2018