TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ niên chế vào tháng 12/2019 và xét công nhận đốt nghiệp vào tháng 01/2020 12-11-2019