TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Kế hoạch hành động 01-09-2015

Phòng KT&ĐBCL thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng như sau:

•    Chỉnh sửa Báo cáo tự đánh giá theo ý kiến chuyên gia thẩm định và hoàn thiện chuẩn bị đánh giá ngoài.
•    Đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục Trường
•    Triển khai công tác khắc phục tồn tại được đưa trong kế hoạch hành động Báo cáo tự đánh giá năm 2015
•    Tổ chức cho người học đánh giá: Thông tin về khóa học; Hoạt động giảng dạy của giảng viên; Tổ chức, quản lý phục vụ đào tạo; Sinh hoạt và đời sống; Chính sách xã hội của nhà trường
•    Tổ chức cho CBQL, nhân viên  đánh giá: mục tiêu của Trường; Tổ chức và quản lý; NCKH&HTQT; Cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập; Hoạt động tài chính của Trường; Tự đánh giá của CBQL, nhân viên  
•    Tổ chức cho Giảng viên đánh giá: Ngành/ môn học được đào tạo tại Trường; Hoạt động của giảng viên; Tổ chức, quản lý và phục vụ đào tạo; đánh giá sinh viên; Nghiên cứu khoa học, Hoạt động tài chính của Trường…
•    Xây dựng quy trình cung cấp, lưu trữ minh chứng tại các đơn vị và Phòng KT&ĐBCL

Phòng KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai việc lấy ý kiến rộng rãi của các nhà tuyển dụng, cựu SV và các tổ chức và hiệp hội nghề nghiệp để phục vụ cho việc điều chỉnh và xây dựng CTĐT của Trường. Cụ thể, ngay từ tháng 12 năm 2015, Trường yêu cầu các khoa phối hợp với Phòng CTCT&CTSV, Trung tâm ĐTBD&KTDN gửi các kế hoạch và nội dung thực hiện lấy ý kiến của các đối tượng như nhà tuyển dụng, cựu SV và các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp có liên quan để xin ý kiến các đối tượng về chương trình học của khoa.

Phòng KT&ĐBCL thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của SV đang học tại các CTĐT thường xuyên về chất lượng giảng dạy của GV nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của các CTĐT thường xuyên; yêu cầu các khoa kiểm soát chặt chẽ các quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.

Phòng KT&ĐBCL tiếp tục lập kế hoạch đảm bảo chất lượng tổng thể theo từng năm học và nộp lại cho Ban Giám hiệu từ đầu mỗi năm học (tháng 06/2016) trong đó có nội dung về khảo sát, lấy ý kiến của các đối tượng như: nhà chuyên môn, GV, SV đang học, SV tốt nghiệp và doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp về các vấn đề liên quan đến CTĐT của Trường để đưa ra đánh giá cho từng năm học về CTĐT.