Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2018 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2018 06-06-2018