Campus of Industrial University of Ho Chi Minh City in Thanh Hoa | IUH - Industrial University of Ho Chi Minh City

The campuses of IUH

Campus of Industrial University of Ho Chi Minh City in Thanh Hoa

Campus of Industrial University of Ho Chi Minh City in Thanh Hoa

Website: th.iuh.edu.vn

Official name: Cơ sở Thanh Hóa - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
English name: Campus of Industrial University of Ho Chi Minh City in Thanh Hoa
Abbreviated name:
Slogan:Addresss: Quang Tam Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province, Viet Nam
Phone: (037) 3675092 - Fax: (037) 3675350